Home แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์ม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2009 เวลา 04:28 น.


                             แบบฟอร์ม สอ.ส.ป.ก. 

                                           

 

  

       บสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.ส.ป.ก. ปี 2559

 

      หนังสือยินยอมของผู้ค้ำประกัน

            กรณีสมาชิกข้าราชการบำนาญ/ลูกจ้่างประจำรับบำเหน็จรายเดือนขอกู้เงินสามัญ

            การส่งชำระหนี้เงินกู้สามัญถึงอายุ 65 ปี (DOWNLOND แบบหนังสือยินยอมฯ) 
            (ใช้ประกอบการยื่นเงินกู้สามัญ)                                    

         
      หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์พิเศษ ออมเงิน ออมสุข
           เอกสารประกอบการเปิดบัญชี :
          
หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ออมเงิน ออมสุข  
          
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้/ส่งเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ 
           สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรลูกจ้างประจำ
           สำเนาทะเบียนบ้าน
        

 

Pacifica

     ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

 

     ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ 
 

     แบบฟอร์มหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
 

     หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ 
 

     หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน กรณีโอนย้าย 
 

     แบบขอรับเงินคืนโดยโอนเงินผ่านธนาคาร 
 
 

     หนังสือขอเปลี่ยนแปลงหรืองดส่งค่าหุ้นรายเดือน
 

     แบบฟอร์มหนังสือแจ้งความประสงค์ซื้อหุ้นกรณีพิเศษ

 

       หนังสือขอขยายเวลาชำระหนี้ (ฉบับล่าสุด)


       หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการส่งชำระหนี้เงินกู้ (ฉบับล่าสุด)


     ใบคำขอเปลี่ยนแปลงการค้ำประกันเงินกู้สามัญ
 

     ใบสมัครประกันชีวิตกลุ่มและอุบัติเหตุกลุ่ม 

      

     หนังสือขอดำรงสมาชิกภาพ
 

     ใบลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ 
 

      แบบคำขอกู้เงินสามัญ  (พิมพ์สี)

          - หนังสือยินยอมของผู้ค้ำประกัน กรณีสมาชิกข้าราชการบำนาญ/ลูกจ้างประจำรับ

            บำเหน็จรายเดือนขอกู้เงินสามัญ และส่งชำระหนี้เงินกู้สามัญถึงอายุ 65 ปี

          - หนังสือแสดงเจตนา

            หมายเหตุ :  หนังสือ 2 ฉบับนี้ ใช้สำหรับกรณีการส่งชำระหนี้เงินกู้สามัญถึงอายุ 65 ปี
 

      แบบคำขอกู้เงินฉุกเฉิน  (พิมพ์สี)
  

      แบบคำขอกู้เงินพิเศษ 
 

      หนังสือการใช้หุ้นสะสม, เงินฝากค้ำประกันเงินกู้ (ใช้ประกอบกรณีกู้เงินพิเศษ)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2016 เวลา 07:57 น.
 

  ดอกเบี้ยเงินฝาก

 

ออมทรัพย์ 1.250%

ออมทรัพย์พิเศษ

2.750%

ออมทรัพย์พิเศษเกษียณเพิ่มสุข

3.250%
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมเงิน ออมสุข

3.250%

ประจำ 6 เดือน

3.000%
ประจำ 12 เดือน 3.250%

     ดอกเบี้ยเงินกู้  
 

เงินกู้ฉุกเฉิน

6.375%

เงินกู้สามัญ

6.375%

เงินกู้พิเศษ

6.375%

 

 ชื่อบัญชี

สหกรณ์ออมทรัพย์ ส.ป.ก. จำกัด

ธนาคาร กรุงไทย สาขาประดิพัทธิ์ 13

เลขที่บัญชี

 

         034-1-02733-2

 

     โทรศัพท์ 0-2278-3715, 
                  0-2279-7219

     โทรสาร. 0-2278-3730
                
(อัตโนมัติ)       


 
หมายเหตุ :
สมาชิกโอนเงินให้ สอ.ส.ป.ก.
กรุณาแจ้งให้ทราบภายในวันที่
ที่ท่านได้โอนเงินมาด้วย...

 

ตารางเปรียบเทียบ
อัตราดอกเบี้ยสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 18 กันยายน 2558

  


แผนผังการบริหารของ สอ.ส.ป.ก.
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ สอ.ส.ป.ก.