Home ข่าวสหกรณ์
ข่าวสหกรณ์
ข่าว สอ.ส.ป.ก. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2010 เวลา 13:52 น.

 

                                              ข่าวด่วน

 

 

 

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 241.1/2557 ขอแจ้งรายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 ประจำปี 2557

(อ่านรายละเอียด)

 

     หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 173/2557 รายชื่อสมาชิก สอ.ส.ป.ก.ผู้ที่ได้รับรางวัล จำนวน 100 รางวัล

รางวัลละ 500 บาท (อ่านรายละเอียด)

หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 175/2557 รายชื่อสมาชิก สอ.ส.ป.ก.ผู้ที่ได้รับรางวัลในการมาลงทะเบียน

จำนวน รางวัล ๆ ละ 500 บาท (อ่านรายละเอียด)

  

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 136/2557 กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีการเงิน 2556

วันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 (อ่านรายละเอียด)

 

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 111/2557 เปลี่ยนกำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีการเงิน 2556 

            (อ่านรายละเอียด)

 

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 99/2557 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีการเงิน 2556 

             หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 70/2557 การคำนวนเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2556

             หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 71/2556 การคำนวนเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2556 (ข้าราชการบำนาญ)

            (อ่านรายละเอียด)

 

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 46/2557 

เรื่อง  แจ้งกำหนดการประเมินสถานการณ์ ในวันที่ 20 - 24 มกราคม 2557

(อ่านรายละเอียด)

 

    หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 42/2557

เรื่อง  แจ้งกำหนดทำการในวันที่ 14 มกราคม ถึง วันที่ 17 มกราคม 2557

(อ่านรายละเอียด)
          

       หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 40/2557

เรื่อง  การแจ้งปิดทำการวันที่ 13 มกราคม 2557 (อ่านรายละเอียด) 

 

      ประกาศฉบับที่ 27/2556 เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2557

(อ่านรายละเอียด)

 

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 628/2556

เรื่อง  การแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานของ สอ.ส.ป.ก.ในวันสิ้นปี (อ่านรายละเอียด)

 

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 628/2556
             เรื่อง  การแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานของ สอ.ส.ป.ก.ในวันสิ้นปี

(อ่านรายละเอียด)

 
      หนังสือที่ กษ 1106/2876 ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

(อ่านรายละเอียด)

 

      ประกาศฉบับที่ 25/2556 เรื่อง รับสมัครสมาชิกเพื่อคัดเลือกเป้นกรรมการดำเนินการ

(อ่านรายละเอียด)

 

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 600/2556

เรื่อง  ชี้แจงการลงทุนของสหกรณ์ (อ่านรายละเอียด)


      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 601/2556 ขอแจ้งประกาศ สอ.ส.ป.ก. ฉบับที่ 20/2556

เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2556 (อ่านรายละเอียด)

 

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 546 / 2556

ประกาศฉบับที่ 17 / 2556   เรื่อง กำหนดวงเงินกู้สามัญ (อ่านรายละเอียด)

ประกาศฉบับที่ 18 / 2556   เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกผู้กู้สามัญมีความประสงค์

ส่งชำระหนี้อายุเกิน 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี และผู้ค้ำประกันมีความประสงค์ค้ำประกันหนี้

อายุเกิน 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี (อ่านรายละเอียด)

 

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 378/2556  เรื่อง การต่ออายุสัญญาการเข้าร่วมโครงการ

ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม (อ่านรายละเอียด)  

             

      ประกาศ สอ.ส.ป.ก. ฉบับที่ 16/2556 เรื่องการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

ประจำปี 2556  (อ่านรายละเอียด)

 

      ที่ สอ.ส.ป.ก. ว 263/2556 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2556 เรื่อง ขอแจ้งรายนามคณะกรรมการ

ดำเนินการ  ชุดที่ 32 ประจำปี 2556  (อ่านรายละเอียด)

 

      ายชื่อสมาชิก สอ.ส.ป.ก. ผู้ได้รับรางวัลจากการจับฉลาก ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

การเงิน 2555  วันที่  5  มีนาคม  2556 (อ่านรายละเอียด)

 

      ประกาศฉบับที่ 14/2556 เรื่อง กำหนดวงเงินกู้และหลักเกณฑ์การกู้สามัญเพื่อส่งเสริม

การทำธุรกิจกับสหกรณ์

      ประกาศฉบับที่ 13/2556 เรื่อง กำหนดวงเงินกู้และหลักเกณฑ์การกู้สามัญ-สมาร์ทโฟน
           /แท็บเล็ต
(อ่านรายละเอียด)
 

               แบบคำขอกู้สามัญ-สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต  (ใช้แบบสัญญาเงินกู้สามัญ)

              แบบคำขอกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการทำธุรกิจกับสหกรณ์ (ใช้แบบสัญญาเงินกู้สามัญ)

             

      วิธีการคำนวณเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2555

              การคำนวณเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2555 สมาชิก สอ.ส.ป.ก. 

                       (อ่านรายละเอียด)

             การคำนวณเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2555 สมาชิก สอ.ส.ป.ก.

                      (ข้าราชการบำนาญ)  (อ่านรายละเอียด)
      ระกาศฉบับที่ 11/2555 เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ กับธนาคารออมสินมีความประสงค์ขอกู้เงิน(อ่านรายละเอียด)              

      ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555

(อ่านรายละเอียด) 

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 604/2555  เรื่อง  แจ้งมติคณะกรรมการดำเนินการ (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 358/2555 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555

เรื่อง การต่ออายุสัญญาการเข้าร่วมโครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม
(อ่านรายละเอียด, DOWNLOAD แบบฟอร์ม)
        

      รายนามคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 31 ประจำปี 2555(อ่านรายละเอียด) 

      ที่ สอ.ส.ป.ก. ว197/2555 แจ้งมติคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกู้สามัญ,

ระเบียบว่าด้วย การถือหุ้น และการซื้อหุ้นเพิ่มกรณีพิเศษ (อ่านรายละเอียด) 

      ประกาศ ฉบับที่ 19/2554 เรื่อง หลักฐานประกอบการขอกู้เงินพิเศษ (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศ ฉบับที่ 18/2554 เรื่อง กำหนดวงเงินกู้ และค่าธรรมเนียมเงินกู้พิเศษ

(อ่านรายละเอียด)

      ประกาศ ฉบับที่ 15/2554 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกลูกจ้างประจำรับบำเหน็จ

รายเดือนขอกู้เงินสามัญและส่งชำระหนี้เงินกู้สามัญถึงอายุ 65 ปี (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศ ฉบับที่ 14/2554 เรื่อง กำหนดวงเงินกู้สามัญ (อ่านรายละเอียด)            

      ประกาศ เรื่อง เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เกษียณเพิ่มสุข (อ่านรายละเอียด)
      ประกาศ ฉบับที่ 12/2554 เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ย (อ่านรายละเอียด)
      ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ สอ.ส.ป.ก.  (DOWNLOAD ใบสมัครสมาชิกสมทบฯ)  

      ประกาศเงินฝากออมทรัพย์พิเศษออมเงิน ออมสุข (อ่านรายละเอียด)

 

                    เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี

                     หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ออมเงิน ออมสุข (download)
                     หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้/ส่งเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์
(download)
                     สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรลูกจ้างประจำ
                     สำเนาทะเบียนบ้าน


                                

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2014 เวลา 03:10 น.
 
สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2010 เวลา 02:16 น.

 

สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว

 


นายกรณ์  จันทรศิริ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร กรรมการ สอ.ส.ป.ก. มอบเงิน
สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว
ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ของ
สมาชิกเลขที่ 0441 นางฤดี  พ่วงศิลป์  สังกัดข้าราชการบำนาญ

จำนวน 5,000 บาท เนื่องจากถึงแก่กรรม

 นายสมชัย  อร่ามพงษ์พันธ์ รองประธานกรรมการ มอบเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือ
สมาชิกและครอบครัว  สมาชิกเลขที่ 2674   นายอานุภาพ   อ่องหราย
สังกัด ข้าราชการบำนาญ สปก. จำนวนเงิน 30,000 บาท ซึ่งทุพพลภาพถาวร
 

 

 
 

สอ.ส.ป.ก มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท
ให้แก่ สมาชิกเลขที่ 2032 นางเบญจา  ผู้ดี 
สังกัด ข้าราชการบำนาญ สปก. ซึ่งทุพพลภาพบางส่วน

                                                                                                                                             

                                                                                     

 

 

 

   สอ.ส.ป.ก. มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท
   ให้แก่ สมาชิกเลขที่ 1780 นายสุพจน์  ปานพรหม
    สังกัด ส.ป.ก.อุทัยธานี ซึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวาน ถูกตัดนิ้วเท้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          
                                                                                 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 04 ตุลาคม 2011 เวลา 12:22 น.
 
ประกาศ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤศจิกายน 2009 เวลา 11:00 น.

 

ประกาศ

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำกัด
             


 

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 241.1/2557 ขอแจ้งรายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 ประจำปี 2557

(อ่านรายละเอียด)

 

     หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 173/2557 รายชื่อสมาชิก สอ.ส.ป.ก.ผู้ที่ได้รับรางวัล จำนวน 100 รางวัล

รางวัลละ 500 บาท (อ่านรายละเอียด)

หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 175/2557 รายชื่อสมาชิก สอ.ส.ป.ก.ผู้ที่ได้รับรางวัลในการมาลงทะเบียน

จำนวน รางวัล ๆ ละ 500 บาท (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 136/2557 กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีการเงิน 2556

วันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 111/2557 เปลี่ยนกำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีการเงิน 2556 

(อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 99/2557 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีการเงิน 2556 

หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 70/2557 การคำนวนเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2556

หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 71/2556 การคำนวนเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2556 (ข้าราชการบำนาญ)
(อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 27/2556 เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2557

(อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 25/2556 เรื่อง รับสมัครสมาชิกเพื่อคัดเลือกเป้นกรรมการดำเนินการ

(อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 24/2556 เรื่อง ประกาศผลสอบผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ 

(อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 23/2556 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ

และเจ้าหน้าที่สินเชื่อ (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 22/2556 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ

และเจ้าหน้าที่สินเชื่อ (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 630/2556 ขอแจ้งประกาศ สอ.ส.ป.ก.ฉบับที่ 21/2556

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

(อ่านรายละเอียด)

     หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 601/2556 ขอแจ้งประกาศ สอ.ส.ป.ก. ฉบับที่ 20/2556

           เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2556 (อ่านรายละเอียด)
      ประกาศฉบับที่ 17 / 2556 เรื่อง กำหนดวงเงินกู้สามัญ

ประกาศฉบับที่ 18 / 2556 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกผู้กู้สามัญมีความประสงค์ส่งชำระหนี้

อายุเกิน 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี และผู้ค้ำประกันมีความประสงค์ค้ำประกันหนี้อายุเกิน 65 ปีแต่ไม่เกิน 70 ปี 
(อ่านรายละเอียด)

      ประกาศ ฉบับที่ 16/2556 เรื่องการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

ประจำปี 2556  (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศ ฉบับที่ 13/2555 เรื่อง กำหนดวงเงินกู้และหลักเกณฑ์การกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการ

ทำธุรกิจกับสหกรณ์

ประกาศ ฉบับที่ 14/2555 เรื่อง กำหนดวงเงินกู้และหลักเกณฑ์การกู้สามัญ-สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต

(แบบคำขอกู้สามัญ) (อ่านรายละเอียด)   

      ประกาศ ฉบับที่ 11/2555 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ กับธนาคารออมสินมีความประสงค์ขอกู้สามัญ (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การค้ำประกันและสิทธิการกู้สามัญของผู้ค้ำประกัน

ที่รับภาระหนี้สินในฐานะผู้ค้ำประกัน (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2555 (อ่านรายละเอียด) 

      ประกาศ เรื่อง กำหนดวงเงินกู้และหลักเกณฑ์การกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อการท่องเที่ยว

(อ่านรายละเอียด)

      ประกาศ ฉบับที่ 19/2554 เรื่อง หลักฐานประกอบการขอกู้เงินพิเศษ (อ่านรายละเอียด) 

      ประกาศ ฉบับที่ 18/2554 เรื่อง กำหนดวงเงินกู้ และค่าธรรมเนียมเงินกู้พิเศษ (อ่านรายละเอียด)
      ประกาศ ฉบับที่ 15/2554 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์สมาชิกลูกจ้างประจำรับบำเหน็จรายเดือน

ขอกู้เงินสามัญและส่งชำระหนี้เงินกู้สามัญถึงอายุ 65  ปี (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศ ฉบับที่ 14/2554 เรื่อง กำหนดวงเงินกู้สามัญ (อ่านรายละเอียด)        
     ประกาศ เรื่อง เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณเพิ่มสุข
(อ่านรายละเอียด)

      ประกาศ เรื่อง เงินฝากออมทรัพย์พิเศษออมเงิน ออมสุข (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศ ฉบับที่ 04/2554 เรื่อง ชะลอการซื้อหุ้นเพิ่ม (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศ เรื่อง การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ (อ่านรายละเอียด)

 

    

 

            

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2014 เวลา 03:53 น.
 
ข่าวด่วน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 23 กันยายน 2009 เวลา 11:32 น.

                                   

 

                  "ข่าวด่วน"

 

     

 

 

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 241.1/2557 ขอแจ้งรายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 ประจำปี 2557

(อ่านรายละเอียด)

 

     หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 173/2557 รายชื่อสมาชิก สอ.ส.ป.ก.ผู้ที่ได้รับรางวัล จำนวน 100 รางวัล

รางวัลละ 500 บาท (อ่านรายละเอียด)

หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 175/2557 รายชื่อสมาชิก สอ.ส.ป.ก.ผู้ที่ได้รับรางวัลในการมาลงทะเบียน

จำนวน รางวัล ๆ ละ 500 บาท (อ่านรายละเอียด)

 

     หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 136/2557 กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีการเงิน 2556

วันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 (อ่านรายละเอียด)

 

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 111/2557 เปลี่ยนกำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีการเงิน 2556 

            (อ่านรายละเอียด)

 

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 99/2557 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีการเงิน 2556 

หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 70/2557 การคำนวนเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2556

หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 71/2556 การคำนวนเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2556

(ข้าราชการบำนาญ) (อ่านรายละเอียด)

 

       หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 46/2557

                 เรื่อง แจ้งกำหนดการประเมินสถานการณ์ในวันที่ 20 - 24 มกราคม 2557

                (อ่านรายละเอียด)

       หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 42/2557

                   เรื่อง แจ้งกำหนดการทำการในวันที่ 14 มกราคม ถึง 17 มกราคม 2557

                  (อ่านรายละเอียด)            
  
  
       หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 40/2557
                   เรื่อง  การแจ้งปิดทำการวันที่ 13 มกราคม 2557 (อ่านรายละเอียด)
 

          ประกาศฉบับที่ 27/2556 เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2557

                   (อ่านรายละเอียด)

         หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 628/2556
                  เรื่อง  การแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานของ สอ.ส.ป.ก.ในวันสิ้นปี (อ่านรายละเอียด)
            

         หนังสือที่ กษ 1106/2876 ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

              (อ่านรายละเอียด)

         ประกาศฉบับที่ 25/2556 เรื่อง รับสมัครสมาชิกเพื่อคัดเลือกเป้นกรรมการดำเนินการ

                  (อ่านรายละเอียด)

 
   หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 600/2556
              เรื่อง  ชี้แจงการลงทุนของสหกรณ์  (อ่านรายละเอียด)

    หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 601/2556 ขอแจ้งประกาศ สอ.ส.ป.ก. ฉบับที่ 20/2556

              เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2556  (อ่านรายละเอียด)

   หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 546 / 2556 

 ประกาศฉบับที่ 17 / 2556 เรื่อง กำหนดวงเงินกู้สามัญ

 ประกาศฉบับที่ 18 / 2556  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกผู้กู้สามัญมีความประสงค์

 ส่งชำระหนี้อายุเกิน 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี และผู้ค้ำประกันมีความประสงค์ค้ำประกันหนี้

 อายุเกิน 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี (อ่านรายละเอียด)

    หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 378/2556  เรื่อง การต่ออายุสัญญาการเข้าร่วมโครงการ

              ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม  (อ่านรายละเอียด)

     ประกาศ สอ.ส.ป.ก. ฉบับที่ 16/2556 เรื่องการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

             ประจำปี 2556 (อ่านรายละเอียด)

    รายชื่อสมาชิก สอ.ส.ป.ก. ผู้ได้รับเงินรางวัลจากการจับฉลาก ในการประชุมใหญ่
             สามัญ
ประจำปีการเงิน 2555 วันที่  5  มีนาคม  2556 (อ่านรายละเอียด)

 

                     

   ประกาศ ฉบับที่ 14/2556  เรื่อง กำหนดวงเงินกู้และหลักเกณฑ์การกู้สามัญเพื่อ
            ส่งเสริม
การทำธุรกิจกับสหกรณ์  และ  ประกาศ  ฉบับที่ 13/2556  เรื่อง  กำหนด
            วงเงินกู้และ
หลักเกณฑ์การกู้สามัญ-สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต
            (ใช้แบบคำขอกู้สามัญ) (อ่านรายละเอียด)         
             

                      

    วิธีการคำนวณเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2555

             การคำนวณเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2555 สมาชิก สอ.ส.ป.ก.
                       (อ่านรายละเอียด)

              การตำนวฯเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2555 สมาชิก สอ.ส.ป.ก.
                        (ข้าราชการบำนาญ)
(อ่านรายละเอียด)        

                              
  ประกาศ ฉบับที่ 11/2555 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อ
           พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ กับธนาคารออมสินมีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ (อ่านรายละเอียด)

         

                  

หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. 782/2555 ลงวันที่  8 ตุลาคม 2555

              เรื่อง ยกเลิกการเป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

              สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) (อ่านรายละเอียด)


                 

ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555
                (อ่านรายละเอียด)

                   
                 

         หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 604/2555 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการดำเนินการ (อ่านรายละเอียด)

                                          
      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 358/2555 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555

                 เรื่อง การต่ออายุสัญญาการเข้าร่วมโครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม

                 (อ่านรายละเอียด, DOWNLOND แบบฟอร์ม)
 

                               

     รายามคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 31  ประจำปี 2555 (อ่านรายละเอียด)

                                 

     แจ้งมติคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกู้สามัญ,

                 ระเบียบว่าด้วย การถือหุ้น และการซื้อหุ้นเพิ่มกรณีพิเศษ (อ่านรายละเอียด)

                                 
      ประกาศ ฉบับที่ 19/2554 เรื่อง หลักฐานประกอบการกู้เงินพิเศษ(อ่านรายละเอียด)

 

                

       ประกาศ ฉบับที่ 18/2554 เรื่อง กำหนดวงเงินกู้ และค่าธรรมเนียมเงินกู้พิเศษ
                (อ่านรายละเอียด)

               

                              

              
  ประกาศ ฉบับที่ 16/2554 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ การค้ำประกันและสิทธิการกู้สามัญของ
                ผู้ค้ำประกันที่รับภาระหนี้สินในฐานะผู้ค้ำประกัน
(อ่านรายละเอียด)

 

                  

    ประกาศ ฉบับที่ 15/2554 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกลูกจ้างประจำรับบำเหน็จรายเดือน
              ขอกู้เงินสามัญและส่งชำระหนี้เงินกู้สามัญถึงอายุ 65 ปี (อ่านรายละเอียด)

 

                
     ประกาศ ฉบับที่ 14/2554 เรื่อง กำหนดวงเงินกู้สามัญ(อ่านรายละเอียด)


 
                

   ประกาศ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณเพิ่มสุข (อ่านรายละเอียด) 

 

                

   ประกาศ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ออมเงิน ออมสุข (อ่านรายละเอียด) 

 

                        
       

   ประกาศ ฉบับที่ 12/2554 เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ย (อ่านรายละเอียด) 

             

                                              

       แจ้งการดำเนินการเรียกเก็บเบี้ยประกันการเข้าร่วมโครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม
               ระยะเวลาคุ้มครอง 29 มิถุนายน 2554 - 28 มิถุนายน 2555 (อ่านรายละเอียด)

 

                 

        ระเบียบ ว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิกสมทบ พ.ศ.2554 (อ่านรายละเอียด)
                ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ สอ.ส.ป.ก. (DOWNLOAD) 

 

                  

   ประกาศ ฉบับที่ 04/2554 เรื่องชะลอการซื้อหุ้นเพิ่ม (อ่านรายละเอียด)

 

                      
                
ประกาศเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ออมเงิน ออมสุข (อ่านรายละเอียด) 

หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์พิเศษ ออมเงิน ออมสุข (DOWNLOAD)
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้/ส่งเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ (DOWNLOAD)

เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ออมเงิน ออมสุข :

                สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรลูกจ้างประจำ

                สำเนาทะเบียนบ้าน

 

                 

       
     ประกาศ เรื่อง เงินฝากออมทรัพย์เกษียณเพิ่มสุข (อ่านรายละเอียด) 

                 

                      
 ประกาศ ฉบับที่ 10/2553 เรื่อง กำหนดวงเงินกู้สามัญ (อ่านรายละเอียด)   

                 คำขอกู้เงินสามัญ (Download)  (พิมพ์สี)
                  
         คำขอกู้เงินฉุกเฉิน  (Download) (พิมพ์สี)


                 
             

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำกัด                  
ว่าด้วย เงินกู้ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 (อ่านรายละเอียด)

                  

          
   ประกาศ ฉบับที่ 07/2553 เรื่อง หลักฐานประกอบการขอกู้เงินพิเศษ (อ่านรายละเอียด) 

 

                 

 ประกาศ ฉบับที่ 06/2553 เรื่อง กำหนดวงเงินกู้และค่าธรรมเนียมเงินกู้พิเศษ(อ่านรายละเอียด) 

                      

      

 ประกาศ เรื่อง การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ(อ่านรายละเอียด)

 

                   

         
ประกาศฉบับที่ 04/2553 
เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกลูกจ้างประจำรับบำ
เหน็จรายเดือนขอกู้เงินสามัญ
และส่งชำระหนี้เงินกู้สามัญถึงอายุ 65 ปี
 

                

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำกัด 
ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  2  
พ.ศ. 2553 

 

               071[1].gif          

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  จำกัด  
ว่าด้วย เงินกู้ พ.ศ. 2553
     

                 
               

    พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

 

                 

 

   

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2014 เวลา 03:52 น.
 
คำสั่ง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 07 กันยายน 2009 เวลา 10:23 น.

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 03 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 08:47 น.
 


  ดอกเบี้ยเงินฝาก

 

ออมทรัพย์ 1.750%

ออมทรัพย์พิเศษ

3.250%

ออมทรัพย์พิเศษเกษียณเพิ่มสุข

3.750%
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมเงิน ออมสุข

3.750%

ประจำ 6 เดือน

3.500%
ประจำ 12 เดือน 3.750%

     ดอกเบี้ยเงินกู้  
 

เงินกู้ฉุกเฉิน

6.625%

เงินกู้สามัญ

6.625%

เงินกู้พิเศษ

6.625%

 

 ชื่อบัญชี

สหกรณ์ออมทรัพย์ ส.ป.ก. จำกัด

ธนาคาร กรุงไทย สาขาประดิพัทธิ์ 13

เลขที่บัญชี

034-1-02733-2

 

โทรศัพท์ 0-2278-3715, 
             0-2279-7219

โทรสาร. 0-2278-3730
(อัตโนมัติ)       


 
หมายเหตุ :
สมาชิกโอนเงินให้ สอ.ส.ป.ก.
กรุณาแจ้งให้ทราบภายในวันที่
ที่ท่านได้โอนเงินมาด้วย...

 

ตารางเปรียบเทียบ
อัตราดอกเบี้ยสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2557

 

  


แผนผังการบริหารของ สอ.ส.ป.ก.
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ สอ.ส.ป.ก.