Home ข่าวสหกรณ์
ข่าวสหกรณ์
ข่าว สอ.ส.ป.ก. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2010 เวลา 13:52 น.

 

                                              ข่าว สอ.ส.ป.ก.

 

     ประกาศ สอ.ส.ป.ก. ฉบับที่ 12/2559 เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ย

                                        (อ่านรายละเอียด)

 

 

    ระเบียบ สอ.ส.ป.ก. ว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3

              พ.ศ. 2559 (อ่านรายละเอียด) 

 

    ระเบียบ สอ.ส.ป.ก. ว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2554 

              แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 (อ่านรายละเอียด) 

 

    ระเบียบ สอ.ส.ป.ก. ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม

              ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559 (อ่านรายละเอียด)

 

      ประกาศ สอ.ส.ป.ก. ฉบับที่ 11/2559 เรื่อง การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

                ประจำปี 2559 (อ่านรายละเอียด) (ใบสมัคร)

 

 

       หนังสือ สอ.ส.ป.ก. ว 575/2559 เรื่อง การต่ออายุสัญญาการเข้าร่วมโครงการ

                 ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม (อ่านรายละเอียด)

 

 

      ระเบียบ สอ. ส.ป.ก. ว่าด้วยเงินกู้ พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2

                   พ.ศ. 2559  (อ่านรายละเอียด) 

 

      ประกาศ สอ.ส.ป.ก. ฉบับที่ 10/2559 เรื่อง หลักฐานประกอบการขอกู้เงินพิเศษ

                                                      (อ่านรายละเอียด) 

 

      ประกาศ สอ.ส.ป.ก. ฉบับที่ 9/2559 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิก

                 ที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ กับธนาคารออมสิน

                 มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ (อ่านรายละเอียด) 

 

     ประกาศ สอ.ส.ป.ก. ฉบับที่ 8/2559 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิก

                 ผู้กู้สามัญมีความประสงค์ส่งชำระหนี้อายุเกิน 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี

                 และผู้ค้ำประกันมีความประสงค์ค้ำประกันหนี้อายุเกิน 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี

                                              (อ่านรายละเอียด) 

 

    ประกาศ สอ.ส.ป.ก. ฉบับที่ 7/2559 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิก

                 ลูกจ้างประจำรับบำเหน็จรายเดือน ขอกู้เงินสามัญและส่งชำระหนี้เงินกู้สามัญ

                 ถึงอายุ 65 ปี (อ่านรายละเอียด) 

 

     ประกาศ สอ.ส.ป.ก. ฉบับที่ 6/2559 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การค้ำประกัน

                 และสิทธิการกู้สามัญของผู้ค้ำประกันที่รับภาระหนี้สินในฐานะผู้ค้ำประกัน

                                              (อ่านรายละเอียด) 

                      

     ประกาศ สอ.ส.ป.ก. ฉบับที่ 5/2559 เรื่อง กำหนดวงเงินกู้สามัญ

                                          (อ่านรายละเอียด) 

 

         คำสั่ง ฉบับที่ 5/2559 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

                                          (อ่านรายละเอียด)  

    

    ประกาศ สอ.ส.ป.ก. ฉบับที่ 4/2559 เรื่อง ประกาศผลสอบผู้ที่ได้รับ

                    การคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (อ่านรายละเอียด) 

 

   หนังสือ สอ.ส.ป.ก. ว 313/2559 เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อคณะกรรมการ

                                               ชุดที่ 35 ประจำปี 2559

                                                  (อ่านรายละเอียด)          

 

หนังสือ สอ.ส.ป.ก. ว 310/2559 เรื่องขอแจ้งการโอนเงินให้ผู้ได้รับรางวัล

                    จำนวน 50 รางวัล ๆ ละ 500 บาท (อ่านรายละเอียด) 

 

หนังสือ สอ.ส.ป.ก. ว 308/2559 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลสมาชิก สอ. ส.ป.ก. 

                    ผู้ได้รับรางวัล จำนวน 50 รางวัล ๆ ละ 500 บาท (อ่านรายละเอียด)

 

  ประกาศ สอ.ส.ป.ก. ฉบับที่ 03/ 2559  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ

          สอบสัมภาษณ์ (อ่านรายละเอียด)   

 

  หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 153/ 2559  เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง

           เป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ส.ป.ก. ชุดที่ 35 ประจำปี 2559       

                           (อ่านรายละเอียด)

 

   หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 152/ 2559  เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งเป็น

           ผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.ส.ป.ก. ชุดที่ 35 ประจำปี 2559 (อ่านรายละเอียด) 

   หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 141/ 2559  เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

                                                                  (อ่านรายละเอียด) 

 

    ประกาศฉบับที่ 1/2559 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่

                                                    สอ. ส.ป.ก. (อ่านรายละเอียด)

 

                                              
   หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 64.1/2559  เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการกรณีสมาชิกกู้ร้อยละเก้าสิบของค่าหุ้น

            ส่งชำระหนี้เดิม 1 งวด สามารถกู้ใหม่ได้ (อ่านรายละเอียด) 

                                    หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 1467/2558 

                             เรื่อง การแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานของ สอ.ส.ป.ก. ในวันสิ้นปี

                                                                  (อ่านรายละเอียด)

 

   หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 1469/ 2558  เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2559

            ประกาศฉบับที่ 14/2558  เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2559 (อ่านรายละเอียด)

 

   หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 1318/ 2558     เรื่อง รับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ

            ประกาศ สอ.ส.ป.ก. ฉบับที่ 09/ 2558  เรื่อง รับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ

                                                                         (อ่านรายละเอียด)    

                                                           

 

   หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. 03/ 2558 เรื่อง แนวทางและคู่มือการปฏฺบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปราม

                                                             การฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

                                                             (อ่านรายละเอียด) 

   หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. 02/ 2558 เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้าน

                                                             การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (อ่านรายละเอียด) 

 

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 1024/ 2558

ประกาศฉบับที่ 13/ 2558   เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกผู้กู้สามัญมีความประสงค์

ส่งชำระหนี้อายุเกิน 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี และผู้ค้ำประกันมีความประสงค์

ค้ำประกันหนี้อายุเกิน 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว1003/2558 เรื่อง ขอแจ้งประกาศ สอ.ส.ป.ก. ฉบับที่ 11/2558

              เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2558 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

              (อ่านรายละเอียด)

    ประกาศฉบับที่ 10/2558 เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ย (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 440/2558 เรื่อง การต่อสัญญาการเข้าร่วมโครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม

(อ่านรายละเอียด)

     ประกาศฉบับที่ 06/2558

เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสิงเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

                     กับธนาคารออมทสินมีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 05/2558  เรื่อง  กำหนดวงเงินกู้สามัญ (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 04/2558

เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ กับธนาคารออมสิน

       มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือขอขยายเวลาชำระหนี้ (ฉบับล่าสุด) (แบบฟอร์ม)

      หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการส่งชำระหนี้เงินกู้ (ฉบับล่าสุด) (แบบฟอร์ม)
      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 114/2558 เรื่อง หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญในหนี้ที่สมบูรณ์ (สีเขียว)

(อ่านรายละเอียด)  (แบบฟอร์ม)

             ประจำปีการเงิน 2557 (อ่านรายละเอียด)

      ระเบียบ สอ.ส.ป.ก. ว่าด้วยเงินกู้ พ.ศ.2556 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 01/2558

เรื่อง กำหนดวงเงินกู้ และค่าธรรมเนียมเงินกู้พิเศษ (อ่านรายละเอียด)

     หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 1064/2557 เรื่อง มอบอำนาจให้ นางสาวศิริพร  พุ่มแก้่ว ตำแหน่งหัวหน้าการเงิน

สอ.ส.ป.ก. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป (อ่านรายละเอียด) 

       หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 600/2556  เรื่อง ชี้แจงการลงทุนของสหกรณ์ (อ่านรายละเอียด)

       หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 546 / 2556

ประกาศฉบับที่ 17 / 2556   เรื่อง กำหนดวงเงินกู้สามัญ (อ่านรายละเอียด)

ประกาศฉบับที่ 18 / 2556   เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกผู้กู้สามัญมีความประสงค์

ส่งชำระหนี้อายุเกิน 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี และผู้ค้ำประกันมีความประสงค์

ค้ำประกันหนี้อายุเกิน 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 14/2556 เรื่อง กำหนดวงเงินกู้และหลักเกณฑ์การกู้สามัญเพื่อส่งเสริม

การทำธุรกิจกับสหกรณ์ 

      ประกาศฉบับที่ 13/2556 เรื่อง กำหนดวงเงินกู้และหลักเกณฑ์การกู้สามัญ-สมาร์ทโฟน
           /แท็บเล็ต
(อ่านรายละเอียด)

               แบบคำขอกู้สามัญ-สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต  (ใช้แบบสัญญาเงินกู้สามัญ)
              แบบคำขอกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการทำธุรกิจกับสหกรณ์ (ใช้แบบสัญญาเงินกู้สามัญ)

      ระกาศฉบับที่ 11/2555 เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ กับธนาคารออมสินมีความประสงค์ขอกู้เงิน(อ่านรายละเอียด)              

      ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555

(อ่านรายละเอียด) 

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 604/2555  เรื่อง  แจ้งมติคณะกรรมการดำเนินการ (อ่านรายละเอียด)

      รายนามคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 31 ประจำปี 2555(อ่านรายละเอียด) 

      ที่ สอ.ส.ป.ก. ว197/2555 แจ้งมติคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกู้สามัญ,

ระเบียบว่าด้วย การถือหุ้น และการซื้อหุ้นเพิ่มกรณีพิเศษ (อ่านรายละเอียด) 

      ประกาศ ฉบับที่ 19/2554 เรื่อง หลักฐานประกอบการขอกู้เงินพิเศษ (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศ ฉบับที่ 18/2554 เรื่อง กำหนดวงเงินกู้ และค่าธรรมเนียมเงินกู้พิเศษ

(อ่านรายละเอียด)

      ประกาศ ฉบับที่ 15/2554 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกลูกจ้างประจำรับบำเหน็จ

รายเดือนขอกู้เงินสามัญและส่งชำระหนี้เงินกู้สามัญถึงอายุ 65 ปี (อ่านรายละเอียด)          

      ประกาศ เรื่อง เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เกษียณเพิ่มสุข (อ่านรายละเอียด)
     ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ สอ.ส.ป.ก.  (DOWNLOAD ใบสมัครสมาชิกสมทบฯ)  

      ประกาศเงินฝากออมทรัพย์พิเศษออมเงิน ออมสุข (อ่านรายละเอียด)

                เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี

                     หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ออมเงิน ออมสุข (download)
                     หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้/ส่งเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์
(download)
                     สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรลูกจ้างประจำ
                     สำเนาทะเบียนบ้าน

                   

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2016 เวลา 04:21 น.
 
สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2010 เวลา 02:16 น.

 

สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว

 


นายกรณ์  จันทรศิริ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร กรรมการ สอ.ส.ป.ก. มอบเงิน
สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว
ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ของ
สมาชิกเลขที่ 0441 นางฤดี  พ่วงศิลป์  สังกัดข้าราชการบำนาญ

จำนวน 5,000 บาท เนื่องจากถึงแก่กรรม

 นายสมชัย  อร่ามพงษ์พันธ์ รองประธานกรรมการ มอบเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือ
สมาชิกและครอบครัว  สมาชิกเลขที่ 2674   นายอานุภาพ   อ่องหราย
สังกัด ข้าราชการบำนาญ สปก. จำนวนเงิน 30,000 บาท ซึ่งทุพพลภาพถาวร
 

 

 
 

สอ.ส.ป.ก มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท
ให้แก่ สมาชิกเลขที่ 2032 นางเบญจา  ผู้ดี 
สังกัด ข้าราชการบำนาญ สปก. ซึ่งทุพพลภาพบางส่วน

                                                                                                                                             

                                                                                     

 

 

 

   สอ.ส.ป.ก. มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท
   ให้แก่ สมาชิกเลขที่ 1780 นายสุพจน์  ปานพรหม
    สังกัด ส.ป.ก.อุทัยธานี ซึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวาน ถูกตัดนิ้วเท้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          
                                                                                 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 03 มิถุนายน 2014 เวลา 21:07 น.
 
ประกาศ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤศจิกายน 2009 เวลา 11:00 น.

 

ประกาศ

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำกัด
             

 

 

 

        ประกาศ สอ.ส.ป.ก. ฉบับที่ 12/2559 เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ย

                                        (อ่านรายละเอียด)

 

      ประกาศ สอ.ส.ป.ก. ฉบับที่ 11/2559 เรื่อง การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

                ประจำปี 2559 (อ่านรายละเอียด) (ใบสมัคร)