Home ข่าวสหกรณ์
ข่าวสหกรณ์
ข่าว สอ.ส.ป.ก. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2010 เวลา 13:52 น.

 

                                              ข่าว สอ.ส.ป.ก.

 

 

 

 

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว1003/2558 เรื่อง ขอแจ้งประกาศ สอ.ส.ป.ก. ฉบับที่ 11/2558

              เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2558 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

              (อ่านรายละเอียด)

    ประกาศฉบับที่ 10/2558 เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ย (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 593/2558 เรื่อง ขยายวันหมดเขตการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

              ประจำปี 2558 (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 440/2558 เรื่อง การต่อสัญญาการเข้าร่วมโครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม

(อ่านรายละเอียด)

    ประกาศฉบับที่ 07/2558 เรื่อง การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2558   

          (อ่านรายละเอียด)   (แบบฟอร์ม)

     ประกาศฉบับที่ 06/2558

เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสิงเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

                     กับธนาคารออมทสินมีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 05/2558  เรื่อง  กำหนดวงเงินกู้สามัญ (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 210/2558 เรื่อง รายชื่อสมาชิก สอ.ส.ป.ก. ผู้ได้รับรางวัลจากการจับฉลาก

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีการเงิน 2557 วันที่ 5 มีนาคม 2558 (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 04/2558

เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ กับธนาคารออมสิน

       มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. 51/2558 สอ.ส.ป.ก. ขอแจ้งรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ

สอ.ส.ป.ก. ชุดที่ 34 ประจำปี 2558 และรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.ส.ป.ก.

ชุดที่ 34 ประจำปี 2558 (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือขอขยายเวลาชำระหนี้ (ฉบับล่าสุด) (แบบฟอร์ม)

      หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการส่งชำระหนี้เงินกู้ (ฉบับล่าสุด) (แบบฟอร์ม)
      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 114/2558 เรื่อง หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญในหนี้ที่สมบูรณ์ (สีเขียว)

(อ่านรายละเอียด)  (แบบฟอร์ม)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 16/2558 เรื่อง การคำนวณเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2557

(อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 15/2558 เรื่อง การคำนวณเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2557

(ข้าราชการบำนาญ) (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. 42/2558 เรื่อง ขออนุญาตให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ

ประจำปีการเงิน 2557 และ หนังสือ สอ.ส.ป.ก. ว 41/2558 เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ

ประจำปีการเงิน 2557 (อ่านรายละเอียด)

      ระเบียบ สอ.ส.ป.ก. ว่าด้วยเงินกู้ พ.ศ.2556 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 01/2558

เรื่อง กำหนดวงเงินกู้ และค่าธรรมเนียมเงินกู้พิเศษ (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 09/2557

เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2558 (อ่านรายละเอียด)

     หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 1064/2557 เรื่อง มอบอำนาจให้ นางสาวศิริพร  พุ่มแก้่ว ตำแหน่งหัวหน้าการเงิน

สอ.ส.ป.ก. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป (อ่านรายละเอียด) 

     หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 928/2557 เรื่อง การแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานของ สอ.ส.ป.ก.ในวันสิ้นปี

(อ่านรายละเอียด) 

     หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 862.1/2557 เรื่อง การรับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 (อ่านรายละเอียด) 

      ประกาศฉบับที่ 07/2557

เรื่อง ประกาศผลสอบผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่่อ (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 06/2557

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (อ่านรายละเอียด)

     ประกาศฉบับที่ 05/2557

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม จำกัด (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 516/2557 ขอแจ้งประกาศ สอ.ส.ป.ก.ฉบับที่ 03/2557

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 241.1/2557 ขอแจ้งรายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 ประจำปี 2557

(อ่านรายละเอียด)

     หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 173/2557 รายชื่อสมาชิก สอ.ส.ป.ก.ผู้ที่ได้รับรางวัล จำนวน 100 รางวัล

รางวัลละ 500 บาท (อ่านรายละเอียด)

หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 175/2557 รายชื่อสมาชิก สอ.ส.ป.ก.ผู้ที่ได้รับรางวัลในการมาลงทะเบียน

จำนวน รางวัล ๆ ละ 500 บาท (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 136/2557 กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีการเงิน 2556

วันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 111/2557 เปลี่ยนกำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีการเงิน 2556 

            (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 99/2557 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีการเงิน 2556 

             หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 70/2557 การคำนวนเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2556

             หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 71/2556 การคำนวนเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2556

(ข้าราชการบำนาญ)

            (อ่านรายละเอียด)

       หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 46/2557 

เรื่อง  แจ้งกำหนดการประเมินสถานการณ์ ในวันที่ 20 - 24 มกราคม 2557

(อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 42/2557

เรื่อง  แจ้งกำหนดทำการในวันที่ 14 มกราคม ถึง วันที่ 17 มกราคม 2557 (อ่านรายละเอียด)

       หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 40/2557

เรื่อง  การแจ้งปิดทำการวันที่ 13 มกราคม 2557 (อ่านรายละเอียด) 

      ประกาศฉบับที่ 27/2556 เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2557

(อ่านรายละเอียด)

       หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 628/2556

เรื่อง  การแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานของ สอ.ส.ป.ก.ในวันสิ้นปี (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 628/2556
             เรื่อง  การแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานของ สอ.ส.ป.ก.ในวันสิ้นปี
(อ่านรายละเอียด)
      หนังสือที่ กษ 1106/2876 ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

(อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 25/2556 เรื่อง รับสมัครสมาชิกเพื่อคัดเลือกเป้นกรรมการดำเนินการ

(อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 600/2556  เรื่อง ชี้แจงการลงทุนของสหกรณ์ (อ่านรายละเอียด)

       หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 546 / 2556

ประกาศฉบับที่ 17 / 2556   เรื่อง กำหนดวงเงินกู้สามัญ (อ่านรายละเอียด)

ประกาศฉบับที่ 18 / 2556   เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกผู้กู้สามัญมีความประสงค์

ส่งชำระหนี้อายุเกิน 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี และผู้ค้ำประกันมีความประสงค์

ค้ำประกันหนี้อายุเกิน 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี (อ่านรายละเอียด)

      ที่ สอ.ส.ป.ก. ว 263/2556 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2556 เรื่อง ขอแจ้งรายนามคณะกรรมการ

ดำเนินการ  ชุดที่ 32 ประจำปี 2556  (อ่านรายละเอียด)

      รายชื่อสมาชิก สอ.ส.ป.ก. ผู้ได้รับรางวัลจากการจับฉลาก ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

การเงิน 2555  วันที่  5  มีนาคม  2556 (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 14/2556 เรื่อง กำหนดวงเงินกู้และหลักเกณฑ์การกู้สามัญเพื่อส่งเสริม

การทำธุรกิจกับสหกรณ์ 

      ประกาศฉบับที่ 13/2556 เรื่อง กำหนดวงเงินกู้และหลักเกณฑ์การกู้สามัญ-สมาร์ทโฟน
           /แท็บเล็ต
(อ่านรายละเอียด)

               แบบคำขอกู้สามัญ-สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต  (ใช้แบบสัญญาเงินกู้สามัญ)
              แบบคำขอกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการทำธุรกิจกับสหกรณ์ (ใช้แบบสัญญาเงินกู้สามัญ)

      วิธีการคำนวณเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2555

              การคำนวณเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2555 สมาชิก สอ.ส.ป.ก. 

                       (อ่านรายละเอียด)

             การคำนวณเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2555 สมาชิก สอ.ส.ป.ก.

                      (ข้าราชการบำนาญ)  (อ่านรายละเอียด)
      ระกาศฉบับที่ 11/2555 เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ กับธนาคารออมสินมีความประสงค์ขอกู้เงิน(อ่านรายละเอียด)              

      ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555

(อ่านรายละเอียด) 

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 604/2555  เรื่อง  แจ้งมติคณะกรรมการดำเนินการ (อ่านรายละเอียด)

      รายนามคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 31 ประจำปี 2555(อ่านรายละเอียด) 

      ที่ สอ.ส.ป.ก. ว197/2555 แจ้งมติคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกู้สามัญ,

ระเบียบว่าด้วย การถือหุ้น และการซื้อหุ้นเพิ่มกรณีพิเศษ (อ่านรายละเอียด) 

      ประกาศ ฉบับที่ 19/2554 เรื่อง หลักฐานประกอบการขอกู้เงินพิเศษ (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศ ฉบับที่ 18/2554 เรื่อง กำหนดวงเงินกู้ และค่าธรรมเนียมเงินกู้พิเศษ

(อ่านรายละเอียด)

      ประกาศ ฉบับที่ 15/2554 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกลูกจ้างประจำรับบำเหน็จ

รายเดือนขอกู้เงินสามัญและส่งชำระหนี้เงินกู้สามัญถึงอายุ 65 ปี (อ่านรายละเอียด)          

      ประกาศ เรื่อง เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เกษียณเพิ่มสุข (อ่านรายละเอียด)
      ประกาศ ฉบับที่ 12/2554 เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ย (อ่านรายละเอียด)
      ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ สอ.ส.ป.ก.  (DOWNLOAD ใบสมัครสมาชิกสมทบฯ)  

      ประกาศเงินฝากออมทรัพย์พิเศษออมเงิน ออมสุข (อ่านรายละเอียด)

                เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี

                     หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ออมเงิน ออมสุข (download)
                     หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้/ส่งเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์
(download)
                     สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรลูกจ้างประจำ
                     สำเนาทะเบียนบ้าน

                   

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2015 เวลา 01:50 น.
 
สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2010 เวลา 02:16 น.

 

สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว

 


นายกรณ์  จันทรศิริ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร กรรมการ สอ.ส.ป.ก. มอบเงิน
สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว
ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ของ
สมาชิกเลขที่ 0441 นางฤดี  พ่วงศิลป์  สังกัดข้าราชการบำนาญ

จำนวน 5,000 บาท เนื่องจากถึงแก่กรรม

 นายสมชัย  อร่ามพงษ์พันธ์ รองประธานกรรมการ มอบเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือ
สมาชิกและครอบครัว  สมาชิกเลขที่ 2674   นายอานุภาพ   อ่องหราย
สังกัด ข้าราชการบำนาญ สปก. จำนวนเงิน 30,000 บาท ซึ่งทุพพลภาพถาวร
 

 

 
 

สอ.ส.ป.ก มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท
ให้แก่ สมาชิกเลขที่ 2032 นางเบญจา  ผู้ดี 
สังกัด ข้าราชการบำนาญ สปก. ซึ่งทุพพลภาพบางส่วน

                                                                                                                                             

                                                                                     

 

 

 

   สอ.ส.ป.ก. มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท
   ให้แก่ สมาชิกเลขที่ 1780 นายสุพจน์  ปานพรหม
    สังกัด ส.ป.ก.อุทัยธานี ซึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวาน ถูกตัดนิ้วเท้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          
                                                                                 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 03 มิถุนายน 2014 เวลา 21:07 น.
 
ประกาศ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤศจิกายน 2009 เวลา 11:00 น.

 

ประกาศ

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำกัด
             

      ประกาศ สอ.ส.ป.ก. ฉบับที่ 11/2558

              เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2558 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

              (อ่านรายละเอียด)

    ประกาศฉบับที่ 10/2558 เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ย (อ่านรายละเอียด)  

    ประกาศฉบับที่ 07/2558 เรื่อง การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2558   

             (อ่านรายละเอียด)   (แบบฟอร์ม)

     ประกาศฉบับที่ 06/2558

          เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสิงเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

                  กับธนาคารออมทสินมีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ (อ่านรายละเอียด)

     ประกาศฉบับที่ 05/2558  เรื่อง  กำหนดวงเงินกู้สามัญ (อ่านรายละเอียด)

     ประกาศฉบับที่ 04/2558

เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ กับธนาคารออมสิน

       มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. 42/2558 เรื่อง ขออนุญาตให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ

ประจำปีการเงิน 2557 และ หนังสือ สอ.ส.ป.ก. ว 41/2558 เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ

ประจำปีการเงิน 2557 (อ่านรายละเอียด)

      ระเบียบ สอ.ส.ป.ก. ว่าด้วยเงินกู้ พ.ศ.2556 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 01/2558

เรื่อง กำหนดวงเงินกู้ และค่าธรรมเนียมเงินกู้พิเศษ (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 09/2557

เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2558 (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 07/2557

เรื่อง ประกาศผลสอบผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่่อ

(อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 06/2557

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 05/2557

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม จำกัด (อ่านรายละเอียด)

     ประกาศฉบับที่ 04/2557 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2557

          (อ่านรายละเอียด) 

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 516/2557 ขอแจ้งประกาศ สอ.ส.ป.ก.ฉบับที่ 03/2557

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 2/2557 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้สหกรณ์

           ในฐานะผู้คำประกัน (อ่านรายละเอียด)

       หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 516/2557 ขอแจ้งประกาศ สอ.ส.ป.ก.ฉบับที่ 03/2557

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 335/2557 เรื่อง การต่อสัญญาการเข้าร่วมโครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ

(อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 337/2557 ขอแจ้งประกาศ สอ.ส.ป.ก.ฉบับที่ 01/2557

เรื่อง การขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2557 (อ่านรายละเอียด) 

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 241.1/2557 ขอแจ้งรายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 ประจำปี 2557

(อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 173/2557 รายชื่อสมาชิก สอ.ส.ป.ก.ผู้ที่ได้รับรางวัล จำนวน 100 รางวัล

รางวัลละ 500 บาท (อ่านรายละเอียด)

หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 175/2557 รายชื่อสมาชิก สอ.ส.ป.ก.ผู้ที่ได้รับรางวัลในการมาลงทะเบียน

จำนวน รางวัล ๆ ละ 500 บาท (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 136/2557 กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีการเงิน 2556

วันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 111/2557 เปลี่ยนกำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีการเงิน 2556 

(อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 99/2557 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีการเงิน 2556 

หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 70/2557 การคำนวนเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2556

หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 71/2556 การคำนวนเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2556 (ข้าราชการบำนาญ)
(อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 27/2556 เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2557

(อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 25/2556 เรื่อง รับสมัครสมาชิกเพื่อคัดเลือกเป้นกรรมการดำเนินการ

(อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 24/2556 เรื่อง ประกาศผลสอบผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ 

(อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 23/2556 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ

และเจ้าหน้าที่สินเชื่อ (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 22/2556 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ

และเจ้าหน้าที่สินเชื่อ (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 630/2556 ขอแจ้งประกาศ สอ.ส.ป.ก.ฉบับที่ 21/2556

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

(อ่านรายละเอียด)

     หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 601/2556 ขอแจ้งประกาศ สอ.ส.ป.ก. ฉบับที่ 20/2556

           เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2556 (อ่านรายละเอียด)
      ประกาศฉบับที่ 17 / 2556 เรื่อง กำหนดวงเงินกู้สามัญ

ประกาศฉบับที่ 18 / 2556 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกผู้กู้สามัญมีความประสงค์ส่งชำระหนี้

อายุเกิน 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี และผู้ค้ำประกันมีความประสงค์ค้ำประกันหนี้อายุเกิน 65 ปีแต่ไม่เกิน 70 ปี 
(อ่านรายละเอียด)

      ประกาศ ฉบับที่ 16/2556 เรื่องการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

ประจำปี 2556  (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศ ฉบับที่ 13/2555 เรื่อง กำหนดวงเงินกู้และหลักเกณฑ์การกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการ

ทำธุรกิจกับสหกรณ์

ประกาศ ฉบับที่ 14/2555 เรื่อง กำหนดวงเงินกู้และหลักเกณฑ์การกู้สามัญ-สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต

(แบบคำขอกู้สามัญ) (อ่านรายละเอียด)   

      ประกาศ ฉบับที่ 11/2555 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ กับธนาคารออมสินมีความประสงค์ขอกู้สามัญ (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การค้ำประกันและสิทธิการกู้สามัญของผู้ค้ำประกัน

ที่รับภาระหนี้สินในฐานะผู้ค้ำประกัน (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2555 (อ่านรายละเอียด) 

      ประกาศ เรื่อง กำหนดวงเงินกู้และหลักเกณฑ์การกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อการท่องเที่ยว

(อ่านรายละเอียด)

      ประกาศ ฉบับที่ 19/2554 เรื่อง หลักฐานประกอบการขอกู้เงินพิเศษ (อ่านรายละเอียด) 

      ประกาศ ฉบับที่ 18/2554 เรื่อง กำหนดวงเงินกู้ และค่าธรรมเนียมเงินกู้พิเศษ (อ่านรายละเอียด)
      ประกาศ ฉบับที่ 15/2554 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์สมาชิกลูกจ้างประจำรับบำเหน็จรายเดือน

ขอกู้เงินสามัญและส่งชำระหนี้เงินกู้สามัญถึงอายุ 65  ปี (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศ ฉบับที่ 14/2554 เรื่อง กำหนดวงเงินกู้สามัญ (อ่านรายละเอียด)        
     ประกาศ เรื่อง เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณเพิ่มสุข
(อ่านรายละเอียด)

      ประกาศ เรื่อง เงินฝากออมทรัพย์พิเศษออมเงิน ออมสุข (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศ ฉบับที่ 04/2554 เรื่อง ชะลอการซื้อหุ้นเพิ่ม (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศ เรื่อง การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ (อ่านรายละเอียด)

 

    

 

            

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2015 เวลา 01:52 น.
 
ข่าวด่วน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 23 กันยายน 2009 เวลา 11:32 น.

 

                                              ข่าว สอ.ส.ป.ก.

 

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว1003/2558 เรื่อง ขอแจ้งประกาศ สอ.ส.ป.ก. ฉบับที่ 11/2558

              เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2558 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

              (อ่านรายละเอียด)

     ประกาศฉบับที่ 10/2558 เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ย (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 593/2558 เรื่อง ขยายวันหมดเขตการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

              ประจำปี 2558 (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 440/2558 เรื่อง การต่อสัญญาการเข้าร่วมโครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม

(อ่านรายละเอียด)

    ประกาศฉบับที่ 07/2558 เรื่อง การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2558   

          (อ่านรายละเอียด)   (แบบฟอร์ม)

     ประกาศฉบับที่ 06/2558

เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสิงเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

                     กับธนาคารออมทสินมีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 05/2558  เรื่อง  กำหนดวงเงินกู้สามัญ (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 210/2558 เรื่อง รายชื่อสมาชิก สอ.ส.ป.ก. ผู้ได้รับรางวัลจากการจับฉลาก

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีการเงิน 2557 วันที่ 5 มีนาคม 2558 (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 04/2558

เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ กับธนาคารออมสิน

       มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. 51/2558 สอ.ส.ป.ก. ขอแจ้งรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ

สอ.ส.ป.ก. ชุดที่ 34 ประจำปี 2558 และรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.ส.ป.ก.

ชุดที่ 34 ประจำปี 2558 (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือขอขยายเวลาชำระหนี้ (ฉบับล่าสุด) (แบบฟอร์ม)

      หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการส่งชำระหนี้เงินกู้ (ฉบับล่าสุด) (แบบฟอร์ม)
      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 114/2558 เรื่อง หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญในหนี้ที่สมบูรณ์ (สีเขียว)

(อ่านรายละเอียด)  (แบบฟอร์ม)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 16/2558 เรื่อง การคำนวณเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2557

(อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 15/2558 เรื่อง การคำนวณเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2557

(ข้าราชการบำนาญ) (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. 42/2558 เรื่อง ขออนุญาตให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ

ประจำปีการเงิน 2557 และ หนังสือ สอ.ส.ป.ก. ว 41/2558 เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ

ประจำปีการเงิน 2557 (อ่านรายละเอียด)

      ระเบียบ สอ.ส.ป.ก. ว่าด้วยเงินกู้ พ.ศ.2556 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 01/2558

เรื่อง กำหนดวงเงินกู้ และค่าธรรมเนียมเงินกู้พิเศษ (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 09/2557

เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2558 (อ่านรายละเอียด)

     หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 1064/2557 เรื่อง มอบอำนาจให้ นางสาวศิริพร  พุ่มแก้่ว ตำแหน่งหัวหน้าการเงิน

สอ.ส.ป.ก. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป (อ่านรายละเอียด) 

     หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 928/2557 เรื่อง การแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานของ สอ.ส.ป.ก.ในวันสิ้นปี

(อ่านรายละเอียด) 

     หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 862.1/2557 เรื่อง การรับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 (อ่านรายละเอียด) 

      ประกาศฉบับที่ 07/2557

เรื่อง ประกาศผลสอบผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่่อ (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 06/2557

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (อ่านรายละเอียด)

     ประกาศฉบับที่ 05/2557

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม จำกัด (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 516/2557 ขอแจ้งประกาศ สอ.ส.ป.ก.ฉบับที่ 03/2557

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 241.1/2557 ขอแจ้งรายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 ประจำปี 2557

(อ่านรายละเอียด)

     หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 173/2557 รายชื่อสมาชิก สอ.ส.ป.ก.ผู้ที่ได้รับรางวัล จำนวน 100 รางวัล

รางวัลละ 500 บาท (อ่านรายละเอียด)

หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 175/2557 รายชื่อสมาชิก สอ.ส.ป.ก.ผู้ที่ได้รับรางวัลในการมาลงทะเบียน

จำนวน รางวัล ๆ ละ 500 บาท (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 136/2557 กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีการเงิน 2556

วันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 111/2557 เปลี่ยนกำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีการเงิน 2556 

            (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 99/2557 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีการเงิน 2556 

             หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 70/2557 การคำนวนเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2556

             หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 71/2556 การคำนวนเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2556

(ข้าราชการบำนาญ)

            (อ่านรายละเอียด)

       หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 46/2557 

เรื่อง  แจ้งกำหนดการประเมินสถานการณ์ ในวันที่ 20 - 24 มกราคม 2557

(อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 42/2557

เรื่อง  แจ้งกำหนดทำการในวันที่ 14 มกราคม ถึง วันที่ 17 มกราคม 2557 (อ่านรายละเอียด)

       หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 40/2557

เรื่อง  การแจ้งปิดทำการวันที่ 13 มกราคม 2557 (อ่านรายละเอียด) 

      ประกาศฉบับที่ 27/2556 เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2557

(อ่านรายละเอียด)

       หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 628/2556

เรื่อง  การแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานของ สอ.ส.ป.ก.ในวันสิ้นปี (อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 628/2556
             เรื่อง  การแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานของ สอ.ส.ป.ก.ในวันสิ้นปี
(อ่านรายละเอียด)
      หนังสือที่ กษ 1106/2876 ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

(อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 25/2556 เรื่อง รับสมัครสมาชิกเพื่อคัดเลือกเป้นกรรมการดำเนินการ

(อ่านรายละเอียด)

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 600/2556  เรื่อง ชี้แจงการลงทุนของสหกรณ์ (อ่านรายละเอียด)

       หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 546 / 2556

ประกาศฉบับที่ 17 / 2556   เรื่อง กำหนดวงเงินกู้สามัญ (อ่านรายละเอียด)

ประกาศฉบับที่ 18 / 2556   เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกผู้กู้สามัญมีความประสงค์

ส่งชำระหนี้อายุเกิน 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี และผู้ค้ำประกันมีความประสงค์

ค้ำประกันหนี้อายุเกิน 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี (อ่านรายละเอียด)

      ที่ สอ.ส.ป.ก. ว 263/2556 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2556 เรื่อง ขอแจ้งรายนามคณะกรรมการ

ดำเนินการ  ชุดที่ 32 ประจำปี 2556  (อ่านรายละเอียด)

      รายชื่อสมาชิก สอ.ส.ป.ก. ผู้ได้รับรางวัลจากการจับฉลาก ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

การเงิน 2555  วันที่  5  มีนาคม  2556 (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศฉบับที่ 14/2556 เรื่อง กำหนดวงเงินกู้และหลักเกณฑ์การกู้สามัญเพื่อส่งเสริม

การทำธุรกิจกับสหกรณ์ 

      ประกาศฉบับที่ 13/2556 เรื่อง กำหนดวงเงินกู้และหลักเกณฑ์การกู้สามัญ-สมาร์ทโฟน
           /แท็บเล็ต
(อ่านรายละเอียด)

               แบบคำขอกู้สามัญ-สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต  (ใช้แบบสัญญาเงินกู้สามัญ)
              แบบคำขอกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการทำธุรกิจกับสหกรณ์ (ใช้แบบสัญญาเงินกู้สามัญ)

      วิธีการคำนวณเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2555

              การคำนวณเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2555 สมาชิก สอ.ส.ป.ก. 

                       (อ่านรายละเอียด)

             การคำนวณเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2555 สมาชิก สอ.ส.ป.ก.

                      (ข้าราชการบำนาญ)  (อ่านรายละเอียด)
      ระกาศฉบับที่ 11/2555 เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ กับธนาคารออมสินมีความประสงค์ขอกู้เงิน(อ่านรายละเอียด)              

      ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555

(อ่านรายละเอียด) 

      หนังสือที่ สอ.ส.ป.ก. ว 604/2555  เรื่อง  แจ้งมติคณะกรรมการดำเนินการ (อ่านรายละเอียด)

      รายนามคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 31 ประจำปี 2555(อ่านรายละเอียด) 

      ที่ สอ.ส.ป.ก. ว197/2555 แจ้งมติคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกู้สามัญ,

ระเบียบว่าด้วย การถือหุ้น และการซื้อหุ้นเพิ่มกรณีพิเศษ (อ่านรายละเอียด) 

      ประกาศ ฉบับที่ 19/2554 เรื่อง หลักฐานประกอบการขอกู้เงินพิเศษ (อ่านรายละเอียด)

      ประกาศ ฉบับที่ 18/2554 เรื่อง กำหนดวงเงินกู้ และค่าธรรมเนียมเงินกู้พิเศษ

(อ่านรายละเอียด)

      ประกาศ ฉบับที่ 15/2554 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกลูกจ้างประจำรับบำเหน็จ

รายเดือนขอกู้เงินสามัญและส่งชำระหนี้เงินกู้สามัญถึงอายุ 65 ปี (อ่านรายละเอียด)          

      ประกาศ เรื่อง เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เกษียณเพิ่มสุข (อ่านรายละเอียด)
      ประกาศ ฉบับที่ 12/2554 เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ย (อ่านรายละเอียด)
      ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ สอ.ส.ป.ก.  (DOWNLOAD ใบสมัครสมาชิกสมทบฯ)  

      ประกาศเงินฝากออมทรัพย์พิเศษออมเงิน ออมสุข (อ่านรายละเอียด)

                เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี

                     หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ออมเงิน ออมสุข (download)
                     หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้/ส่งเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์
(download)
                     สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรลูกจ้างประจำ
                     สำเนาทะเบียนบ้าน

                  

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2015 เวลา 01:51 น.
 
คำสั่ง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 07 กันยายน 2009 เวลา 10:23 น.

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฏาคม 2014 เวลา 12:15 น.
 


  ดอกเบี้ยเงินฝาก

 

ออมทรัพย์ 1.500%

ออมทรัพย์พิเศษ

3.000%

ออมทรัพย์พิเศษเกษียณเพิ่มสุข

3.500%
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมเงิน ออมสุข

3.500%

ประจำ 6 เดือน

3.250%
ประจำ 12 เดือน 3.500%

     ดอกเบี้ยเงินกู้  
 

เงินกู้ฉุกเฉิน

6.375%

เงินกู้สามัญ

6.375%

เงินกู้พิเศษ

6.375%

 

 ชื่อบัญชี

สหกรณ์ออมทรัพย์ ส.ป.ก. จำกัด

ธนาคาร กรุงไทย สาขาประดิพัทธิ์ 13

เลขที่บัญชี

 

         034-1-02733-2

 

     โทรศัพท์ 0-2278-3715, 
                  0-2279-7219

     โทรสาร. 0-2278-3730
                
(อัตโนมัติ)       


 
หมายเหตุ :
สมาชิกโอนเงินให้ สอ.ส.ป.ก.
กรุณาแจ้งให้ทราบภายในวันที่
ที่ท่านได้โอนเงินมาด้วย...

 

ตารางเปรียบเทียบ
อัตราดอกเบี้ยสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 23 มีนาคม 2558

  


แผนผังการบริหารของ สอ.ส.ป.ก.
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ สอ.ส.ป.ก.